1. Nhà
  2. Các sản phẩm
  3. HVAC / R
  4. CÔNG CỤ ĐIỆN LẠNH
  5. Thước đo đa tạp

Model: HMG-1-R410A-L、HMG-1-R134a-L、HMG-1-R32-L、HMG-1-1234yf--L
Model: HMG-1-R410A-H、HMG-1-R134a-H、HMG-1-R32-H、HMG-1-1234yf-H
Model: HMG-2-R410A-II、HMG-2-R134a-II、HMG-2-R32-II、HMG-2-1234yf
Model: HMG-4-R410A-II、HMG-4-R134a-II、HMG-4-R32-II、HMG-4-1234yf