1. Nhà
  2. Các sản phẩm
  3. HVAC / R
  4. BƠM VACUUM
  5. SERIES R32

Model: A-i140SG-R32、A-i180SG-R32
Model: A-i220SG-R32、A-i240SG-R32、A-i260SG-R32、A-i280SG-R32、A-i2200SG-R32