1. Nhà
  2. Các sản phẩm
  3. HVAC / R
  4. ĐƠN VỊ THU HỒI LẠNH
  5. Dòng R32

Model: RECO250-R32/RECO520-R32
Model: RECO250S-R32/RECO520S-R32